top of page
76190048_2650943588298132_83194932703086

About us

อาจารย์พิเศษ

ดร.พรรณวดี โรจนศิริ
Dr. Panwadee Rojanasiri

ตำแหน่งวิชาการ/บริหาร     อาจารย์พิเศษ/สถาปนิก
สังกัด                         สาขาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ติดต่อ                              panwadee041@gmail.com

1.jpg

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (นวัตกรรมอาคาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2565

สถ.ม. (นวัตกรรมอาคาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561

สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2558

 

ผลงานทางวิชาการ

รายวิชาที่สอน/ภาระงานสอน

​ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม

 • รหัสวิชา 5692203   การออกแบบสถาปัตยกรรมและงานมัลติมีเดีย 3

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • รหัสวิชา ทย.350     การออกแบบและการวางผังรูปแบบที่เหมาะสม (Appropriate Building Design and Layout Technology)

 

ผลงานวิจัย

​ 

 • ณฑล จันทร์แจ่มใส ชัยวัฒน์ รักอู่ และพรรณวดี โรจนศิริ. (2562). แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในเขตยานนาวา กรุงเทพฯ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน).

 • พรรณวดี โรจนศิริ นวลวรรณ ทวยเจริญ และศิรเดช สุริต. (2561). การศึกษาอิทธิพลของหิ้งแสงต่อปริมาณความส่องสว่างของห้องเรียน กรณีศึกษาอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

 • พรรณวดี โรจนศิริ นวลวรรณ ทวยเจริญ ศิรเดช สุริต และปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์. (2561). การศึกษาการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างของห้องเรียนด้วยหิ้งสะท้อนแสง กรณีศึกษาอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13(2), หน้า 50-63

 • พรรณวดี โรจนศิริ และนวลวรรณ ทวยเจริญ. (2566). การสํารวจสภาพแสงสว่างและความรู้สึกปลอดภัยจากอาชญากรมบนทางเท้าสาธารณะของคนไทยกรณีศึกษาพื้นที่ในเขตพระนคร. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 18(1), หน้า 45-54

บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย

 • พรรณวดี โรจนศิริ นวลวรรณ ทวยเจริญ และศิรเดช สุริต. (2561). การศึกษาอิทธิพลของหิ้งแสงต่อปริมาณความส่องสว่างของห้องเรียน กรณีศึกษาอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

 • พรรณวดี โรจนศิริ นวลวรรณ ทวยเจริญ ศิรเดช สุริต และปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์. (2561). การศึกษาการประหยัดพลังงานไฟฟ้ าแสงสว่างของห้องเรียนด้วยหิ้งสะท้อนแสง กรณีศึกษาอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13(2), หน้า 50-63

 • พรรณวดี โรจนศิริ และนวลวรรณ ทวยเจริญ. (2566). การสํารวจสภาพแสงสว่างและความรู้ สึกปลอดภัยจากอาชญากรมบนทางเท้าสาธารณะ ของคนไทยกรณีศึกษาพื้นที่ในเขตพระนคร. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13(2), หน้า 45-54

ประสบการณ์​

ปัจจุบัน

 • อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร​

 • อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ผู้ช่วยวิจัย

  • โครงการการพัฒนาตลาดค้าปลีกริมน้ำเพื่อการพึ่งพาตนตนเองโดยใช้ทุนชุมชนเป็นฐานของพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (2566) 

พ.ศ. 2559- 2562

 • ผู้ช่วยวิจัย

  • โครงการต้นแบบการปรับปรุงอาคารเพื่อเข้าสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2562)

  • โครงการการศึกษาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนริมคลองเปรมประชากร โดยวิเคราะห์สถานการณ์จำลอง (Scenario) เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาโครงการ (2561)

  • โครงการการพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมจากการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้ประชาคมอาเซียน (2561)

  • โครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม โดยการใช้พื้นที่สาธารณะ และ การใช้การทรัพยากรอาคารอย่างยั่งยืน (2560)

  • โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (2559)

พ.ศ. 2558- 2559

 • ตำแหน่ง สถาปนิก บ.คอมพลีทเวิร์ค จำกัด

bottom of page