top of page
76190048_2650943588298132_83194932703086

About us

อาจารย์ประจำ

2.jpg

ผศ.ดร.มณฑล  จันทร์แจ่มใส
Assist.Prof.Dr. Monton Janjamsai

ตำแหน่งวิชาการ/บริหาร     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด                         สาขาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ติดต่อ                              monton@pnru.ac.th

วุฒิการศึกษา

ผ.ด. (การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552
ผ.ม. (การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2541
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2533

ผลงานทางวิชาการ

รายวิชาที่สอน/ภาระงานสอน

​ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 • รหัสวิชา 5662213      การวางผังบริเวณ

 • รหัสวิชา 5664207     การออกแบบสถาปัตยกรรม 7

 • รหัสวิชา 5665208    การออกแบบสถาปัตยกรรม 8

 • รหัสวิชา 5565218     เค้าโครงวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม

 • รหัสวิชา 5665901     วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม​

ผลงานวิจัย

 • ณฑล จันทร์แจ่มใส และชัยวัฒน์ รักอู่. (2561). การศึกษาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนริมคลองเปรมประชากร โดยวิเคราะห์สถานการณ์จำลอง (Scenario) เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาโครงการ. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน).

 • มณฑล จันทร์แจ่มใส, ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์, นิษฐา หรุ่นเกษม, สุไม บิลไบ และศศิธร คนทน. (2561). การพัฒนากลไกและระบบการขับเคลื่อนแผนบูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราโชบาย (2561). สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

 • พัฑรา สืบศิริ, บัญชา บูรณสิงห์, มณฑล จันทร์แจ่มใส และอัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์. (2559). โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช).

 • พัฑรา สืบศิริ, จุฬาลักษณ์ ชาญกูล, บัญชา บูรณสิงห์, มณฑล จันทร์แจ่มใส, ศศิธร คนทน, อิสรี ศรีคุณ และอัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์. (2560). โครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม โดยการใช้พื้นที่สาธารณะ และ การใช้การทรัพยากรอาคารอย่างยั่งยืน. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช).

 • บัญชา บูรณสิงห์, พัฑรา สืบศิริ, มณฑล จันทร์แจ่มใส และอัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์. (2561). ต้นแบบการพัฒนาปรับปรุงอาคารเพื่อเข้าสู่การออกแบบ สถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวลกรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

 • ฉันทนา สุรัสวดี, ปัณณ์ณัช ธนัทพรรษรัตน์, วรพรรณ สุรัสวดี, มณฑล จันทร์แจ่มใส และบัญชา บูรณสิงห์. (2560). การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนสมอเรียงเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

 • ธนาวุฒิ ขุนทอง, ศุภกิจ สดสี, มณฑล จันทร์แจ่มใส, บุญชัย ขจายเกียรติกำจร, รุจิราภา งามสระคู, วรัญญู ศิริวรรณ์, อัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์ และบัญชา บูรณสิงห์. (2560). แนวทางการจัดสหกิจศึกษา : หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. กรุงเทพฯ :สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัพระนคร

 • มณฑล จันทร์แจ่มใส, ชัยวัฒน์ รักอู่ และสุพจน์ พรหมพยัคฆ์. (2559). โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อศึกษารูปแบบการอยู่อาศัยที่เหมาะสมของชุมชนริมคลองลาดพร้าวเขตห้วยขวาง 7 ชุมชน. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน).

 • มณฑล จันทร์แจ่มใส, พัฑรา สืบศิริ และอัธยานันท์ จิตโรจนรักษ์. (2557). โครงการถอดชุดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษา: การบูรณาการการจัดการเรียนรู้วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย (โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนพระราม 9 บ่อ 3). สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

 • ธนาวุฒิ ขุนทอง, ศุภลักษณ์ ใจเรือง, ศุภกิจ สดสี, มณฑล จันทร์แจ่มใส, บุญชัย ขจายเกียรติกำจร, รุจิราภา งามสระคู, วรัญญู ศิริวรรณ์, อัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์ และบัญชา บูรณสิงห์. (2557). การใช้ร่มเงาพรรณไม้เพื่อลดอุณหภูมิของกรอบอาคาร. กรุงเทพฯ :สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย

 • มณฑล จันทร์แจ่มใส. (2558). ห้องเรียนสถาปัตยกรรมชุมชน : การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษา: การบูรณาการการจัดการเรียนรู้วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย. กรุงเทพฯ : วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน, สถาบันคลังสมองของชาติ. (น.106-117).

 • ธนาวุฒิ ขุนทอง, ศุภลักษณ์ ใจเรือง, ศุภกิจ สดสี, มณฑล จันทร์แจ่มใส, บุญชัย ขจายเกียรติกำจร, รุจิราภา งามสระคู, วรัญญู ศิริวรรณ์, อัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์ และบัญชา บูรณสิงห์. (2557). การใช้ร่มเงาพรรณไม้เพื่อลดอุณหภูมิของกรอบอาคาร. กรุงเทพฯ : วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. Vol. 10 No. 2 (2015): กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 TCI กลุ่มที่ 1 (น.68-84).

ประสบการณ์​

ปัจจุบัน

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 • คณะอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง, คณะอนุกรรมการภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)​​​

พ.ศ. 2558 – 2561

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2560 (เม.ย.-พ.ย.)

 • รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

พ.ศ. 2556 – 2560

 • คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

พ.ศ. 2542 – 2556

 • รองคณบดี ฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

bottom of page