top of page
ค้นหา
  • archpnru5

แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริตประจำปี 2565

November 21-25, 2022


นักศึกษาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริตประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 21, 24 และ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 2 โรงเรียน คือ

1.โรงเรียนบ้านบัวมล เขตบางเขน

2.โรงเรียนทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมและจริธรรม ให้กับคนในชาติโดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์อื่น

Cr.:สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วมกับ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page