top of page
ค้นหา
  • archpnru5

นำเสนอ Mini Thesis ต่อผู้บริหารสำนักงานปฏิรูปที่ดิน

December 7, 2022


ขอขอบคุณสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา Mini Thesis ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 8 ซึ่งผลจากการออกแบบสถาปัตยกรรม ทางนักศึกษาได้เข้าไปนำเสนอต่อผู้บริหารสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

Cr. : เตวิช ชูเกษดู 21 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page