top of page
ค้นหา
  • archpnru5

กิจกรรมติวเพื่อสอบขอรับใบอนุญาต

July 23-24, 2022


วันที่ 23 - 24 ก.ค. 2565 กิจกรรมติวเพื่อสอบขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) ให้กับศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว

ขอขอบคุณ อ.ไชยยุทธ ลียะวณิช, อ.อัศวิน ไทรสาคร และ อ.สุวิมล โชควิถีจิตต์ ที่มาช่วยให้ความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบในกิจกรรมครั้งนี้
ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page